.                                               *  در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید !   فروش و پشتیبانی 0 تا 100 خدمات ما به صورت آنلاین اینترنتی انجام می گردد  *

توجه : نمایش این قالب ها صرفا به منزله آشنایی بیشتر مشتری با نحوه طراحی و چیدمان قالب های مختلف برای انواع مشاغل می باشد ، فقط کافی است از قالبی که مطالق با نظر و سلیقه شماست ما را مطلع سازید.

نمونه قالب های شخصی

images/stories/sample/personal/1.jpg images/stories/sample/personal/10.jpg images/stories/sample/personal/11.jpg images/stories/sample/personal/12.jpg images/stories/sample/personal/13.jpg images/stories/sample/personal/15.jpg images/stories/sample/personal/16.jpg images/stories/sample/personal/17.jpg images/stories/sample/personal/18.jpg images/stories/sample/personal/19.jpg images/stories/sample/personal/2.jpg images/stories/sample/personal/20.jpg images/stories/sample/personal/21.jpg images/stories/sample/personal/22.jpg images/stories/sample/personal/23.jpg images/stories/sample/personal/24.jpg images/stories/sample/personal/25.jpg images/stories/sample/personal/26.jpg images/stories/sample/personal/27.jpg images/stories/sample/personal/28.jpg images/stories/sample/personal/29.jpg images/stories/sample/personal/3.jpg images/stories/sample/personal/30.jpg images/stories/sample/personal/31.jpg images/stories/sample/personal/32.jpg images/stories/sample/personal/34.jpg images/stories/sample/personal/35.jpg images/stories/sample/personal/37.jpg images/stories/sample/personal/4.jpg images/stories/sample/personal/5.jpg images/stories/sample/personal/6.jpg images/stories/sample/personal/7.jpg images/stories/sample/personal/8.jpg images/stories/sample/personal/9.jpg

نمونه قالب شرکتی

images/stories/sample/compony/1.jpg images/stories/sample/compony/10.jpg images/stories/sample/compony/11.jpg images/stories/sample/compony/12.jpg images/stories/sample/compony/13.jpg images/stories/sample/compony/14.jpg images/stories/sample/compony/15.jpg images/stories/sample/compony/16.jpg images/stories/sample/compony/17.jpg images/stories/sample/compony/18.jpg images/stories/sample/compony/19.jpg images/stories/sample/compony/2.jpg images/stories/sample/compony/20.jpg images/stories/sample/compony/21.jpg images/stories/sample/compony/22.jpg images/stories/sample/compony/23.jpg images/stories/sample/compony/24.jpg images/stories/sample/compony/25.jpg images/stories/sample/compony/26.jpg images/stories/sample/compony/27.jpg images/stories/sample/compony/28.jpg images/stories/sample/compony/29.jpg images/stories/sample/compony/3.jpg images/stories/sample/compony/30.jpg images/stories/sample/compony/31.jpg images/stories/sample/compony/32.jpg images/stories/sample/compony/33.jpg images/stories/sample/compony/34.jpg images/stories/sample/compony/35.jpg images/stories/sample/compony/36.jpg images/stories/sample/compony/37.jpg images/stories/sample/compony/38.jpg images/stories/sample/compony/39.jpg images/stories/sample/compony/4.jpg images/stories/sample/compony/5.jpg images/stories/sample/compony/6.jpg images/stories/sample/compony/7.jpg images/stories/sample/compony/8.jpg images/stories/sample/compony/9.jpg

نمونه قالب خبری و اطلاع رسانی

images/stories/sample/news/1.jpg images/stories/sample/news/10.jpg images/stories/sample/news/11.jpg images/stories/sample/news/12.jpg images/stories/sample/news/13.jpg images/stories/sample/news/14.jpg images/stories/sample/news/15.jpg images/stories/sample/news/16.jpg images/stories/sample/news/17.jpg images/stories/sample/news/18.jpg images/stories/sample/news/19.jpg images/stories/sample/news/2.jpg images/stories/sample/news/20.jpg images/stories/sample/news/21.jpg images/stories/sample/news/22.jpg images/stories/sample/news/23.jpg images/stories/sample/news/24.jpg images/stories/sample/news/25.jpg images/stories/sample/news/26.jpg images/stories/sample/news/27.jpg images/stories/sample/news/28.jpg images/stories/sample/news/30.jpg images/stories/sample/news/31.jpg images/stories/sample/news/32.jpg images/stories/sample/news/33.jpg images/stories/sample/news/34.jpg images/stories/sample/news/35.jpg images/stories/sample/news/36.jpg images/stories/sample/news/37.jpg images/stories/sample/news/38.jpg images/stories/sample/news/39.jpg images/stories/sample/news/4.jpg images/stories/sample/news/40.jpg images/stories/sample/news/41.jpg images/stories/sample/news/5.jpg images/stories/sample/news/6.jpg images/stories/sample/news/7.jpg images/stories/sample/news/8.jpg images/stories/sample/news/9.jpg images/stories/sample/news/29.png

نمونه قالب فرهنگی و موسسه


نمونه قالب املاک و مستغلات

images/stories/sample/amlak/11ads.jpg images/stories/sample/amlak/8767.jpg images/stories/sample/amlak/88890110.jpg images/stories/sample/amlak/JM-Real-Estate-Ads.jpg images/stories/sample/amlak/JM_BuildingServices.jpg images/stories/sample/amlak/JM_Joomclassifieds.jpg images/stories/sample/amlak/amlak11.jpg images/stories/sample/amlak/amlak125.jpg images/stories/sample/amlak/amlak5.jpg images/stories/sample/amlak/amlake tak.jpg images/stories/sample/amlak/ccc1.jpg images/stories/sample/amlak/djclassifieds.jpg images/stories/sample/amlak/jm-joomads.jpg images/stories/sample/amlak/llo21.jpg images/stories/sample/amlak/sj_realestate.jpg images/stories/sample/amlak/templatefarsi.jpg images/stories/sample/amlak/ftumb.png

نمونه قالب های سایت نیازمندی

images/stories/sample/adv/1.jpg images/stories/sample/adv/2.jpg images/stories/sample/adv/3.jpg images/stories/sample/adv/4.jpg images/stories/sample/adv/5.jpg images/stories/sample/adv/6.png

نمونه قالب های فروشگاهی

images/stories/sample/shop/1.jpg images/stories/sample/shop/10.jpg images/stories/sample/shop/11.jpg images/stories/sample/shop/12.jpg images/stories/sample/shop/2.jpg images/stories/sample/shop/3.jpg images/stories/sample/shop/4.jpg images/stories/sample/shop/5.jpg images/stories/sample/shop/6.jpg images/stories/sample/shop/7.jpg images/stories/sample/shop/8.jpg